جهت انتشار تبلیغات خود در  مجموعه وب سایت ها و مدیاهای ما با ایمیل زیر مکاتبه نمایید. 

Ads@mobi-tel.ca