برچسب ها : خدمات اجتماعی

کودکان در خانه های گروهی در معرض خطر

کودکان در خانه های گروهی در معرض خطر مدافع کودکان و جوانان ساسکاتون می گوید کودکان در خانه های گروهی همچنان در معرض خطر هستند زیرا وزیر خدمات اجتماعی به اندازه و سرعت کافی برای رسیدگی به مسائل نظارتی مطرح شده در گزارش قبلی اقدام نکرده است. در ماه مارس، لیزا برودا، وکیل مدافع، گزارش […]ادامه مطلب